Съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, медицинските специалисти имат задължение да информират Притежателите на разрешението за употреба и ИАЛ за всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, наблюдавана при техен пациент.

За Вьорваг Фарма ГмбХ и Кo.КГ е приоритет непрекъснатото проследяване и актуализиране на профила на безопасност на нашите лекарствени продукти, за да можем да осигурим на пациентите качествено лечение и същевременно да изпълним изискванията на регулаторните органи във връзка с лекарствената безопасност.

Не се колебайте да ни информирате за всякакви нежелани лекарствени реакции, настъпили по време на употреба на продукти на Вьорваг Фарма ГмбХ и Кo.КГ (включително предозиране, неправилна употреба, злоупотреба, медикаментозна грешка, взаимодействия с други медикаменти, предаване на инфекциозни заболявания, бременност, липса на ефект и други).

Съобщения могат да изпращат всички медицински специалисти: лекари, стоматолози, магистър-фармацевти, медицински сестри, фелдшери и др. Пациентите, които имат съмнение, че настъпилите нежелани лекарствени реакции са в резултат от използваните от тях медикаменти, могат да уведомят лекуващия си лекар, да подадат съобщение до ИАЛ или да се свържат директно по телефона с търговското представителство на Вьорваг Фарма ГмбХ и Кo.КГ в България.

КАК ДА СЪОБЩИТЕ ЗА НАБЛЮДАВАНА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ?

Моля, информирайте своевременно местното лице, отговарящо за лекарствената безопасност на посочените координати:

д-р Кремена Иванова

тел.: +359894491125 (денонощен телефон)

е-мейл: kremena.ivanova(at)woerwagpharma.bg

Попълнете формуляр за нежелана лекарствена реакция. Ако се касае за НЛР в случай на бременност, попълнете и вторият формуляр посочен по-долу и също ни го изпратете.

Попълненият от Вас формуляр с посочени координати за обратна връзка изпращайте в електронен вид на горепосочения е-мейл, а оригиналът по пощата на адрес:

1700 София

ул. Проф. Рашо Рашев 4, бл.14А, ет. 1

TП Вьорваг Фарма ГмбХ и Кo.КГ България

 

 

 КАК СЕ ПОПЪЛВА ФОРМУЛЯРА ЗА НЕЖЕЛАНА ЛЕКАРСТВЕНА РЕАКЦИЯ?

Този формуляр събира лични данни за Вас и Вашия пациент. Тези данни ще бъдат използвани от Вьорваг Фарма ГмбХ и Кo.КГ, за да се изпълнят задълженията, свързани с лекарствената безопасност и ще бъдат разглеждани в съответствие с действащите закони за защита на личните данни. Тези данни могат да бъдат предоставени на компетентни регулаторни органи в чужбина, други структури на Вьорваг Фарма ГмбХ и Кo.КГ, както и други организации, имащи задължения, касаещи лекарствената безопасност. Вие и Вашите пациенти имате правото на достъп и корекция на Вашата лична информация. Моля информирайте Вашия пациент за това!  

Формулярът съдържа следната задължителна информация:

 1. Данни за пациента: Инициали и/или възраст или дата на раждане и пол. Тези данни са от особено значение за избягване на дублирани съобщения, за оценка и при необходимост за проследяване на случая.

 2. Нежелани лекарствени реакции (НЛР): Необходимо е подробно описание на реакцията - начало от: дата, месец, година; продължителност до: дата, месец, година.  Да се отбележи и когато реакцията преминава за минути или часове.

 3. Подозиран/и лекарствен/и продукт/и: Попълвайте търговското име на продукта, международното непатентно име, притежателя на разрешението за употреба, както и серията и партидния номер (ако разполагате с тези данни), лекарствена форма, дозова единица, дневна доза или цялото количество, при еднократно приложение, продължителност на приложението - начало от: дата, месец, година до: дата, месец, година; показания, за които е прилагано лекарството. Ако имате съмнения, че наблюдаваната нежелана реакция е в резултат от употребата на няколко лекарства (включително при съмнение за проява на лекарствено взаимодействие) или едновременна употреба с алкохол, храни, билкови продукти и т.н., моля да отбележите и тези данни.

 4. Данни за съобщителя: Данните са необходими за приемане на съобщението за действително и за осъществяване на обратна връзка със съобщителя.

Не се колебайте да изпратите съобщението, дори когато не разполагате с всички необходими данни за попълване на формуляра!

 1.      ФОРМУЛЯР ЗА НЛР

 2.      ФОРМУЛЯР ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ